ANBI-gegevens van Stichting Landgoed Zuylestein

Officiële Naam
Stichting Landgoed Zuylestein

RSIN (fiscaal nummer)
8663.19.724

Contactgegevens
Postadres:                  Twickelerlaan 6, Ambt Delden
Bezoekadres:             Rijksstraatweg 7-9, Leersum
E-mailadres:               info@landgoed-zuylestein.nl
Telefoonnummer:      06-54233587

Statutaire doelstelling
De stichting heeft als doel:

  • de instandhouding, restauratie, beheer en ontwikkeling van landgoed Zuylestein als cultuurhistorisch-, ecologisch en agrarisch monument met een actieve maatschappelijke en innovatieve rol en betekenis;
  • de instandhouding van de Inventaris;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 Bestuursleden

  • mr. D.C. (Diederik) baron van Wassenaer (voorzitter)
  • mr. E.Y. (Elisabeth) Beelaerts van Blokland – Van Schaijk (secretaris)
  • drs. T.J. (Tim) Verhoef (penningmeester)
  • ir. J.S.A. (Jemima) de Brauwere de Steelant van Zuylestein (lid-Bewoner)
  • mr. J.M. (Maurits) van den Wall Bake (lid)

Een bestuurder ontvangt geen vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden, anders dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten uit hoofde van de bestuursfunctie.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Te vullen na afloop van 2024

Naar het beleidsplan 2023-2030
Zuylestein 980x653
Bron van creatie en inspiratie